• Phone


  +47 997 200 08

 • Email


  post@scanrisk.no

Individuell rådgiving

Rådgivning fra Scanrisk

Vi i Scanrisk har mange års erfaring med rådgivning i trygde-, pensjons-  og forsikringsspørsmål ved utestasjonering. 

Vår individuelle rådgivning retter seg til de som for en kortere eller lengre tid tar arbeid i utlandet, enten på eget initiativ eller som utsendt medarbeider.  Oppdragsgiver kan være den utestasjonerte, medfølgende ektefelle/samboer eller arbeidsgivere som ønsker å tilby sine utestasjonerte en uhildet totalgjennomgang av forholdet til trygd-, pensjon og forsikring for hele familien.

 • Så lenge vi bor og arbeider i Norge uten å ha vært ansatt noe annet sted, er folketrygden og andre pensjons- og forsikringsordninger vårt sikkerhetsnett.
 • Har du ikke gjort noe aktivt for å være med i folketrygden eller kjøpt forsikringsordninger, kan du risikere å stå uten inntekt ved sykdom og uførhet. Familien din kan stå uten inntekt dersom du som inntektsbringer i familien skulle falle fra.
 • Ved utestasjonering/arbeid i utlandet bør det brukes tid på å sette seg inn i det regelverk, de ordninger som gjelder, og vurdere om de er riktige i forhold til det behovet som den enkelte utestasjonerte og hans/hennes familie har.

 

Tre faser
Før og ved utreise
 • Skal du være medlem i folketrygden?
 • Hvor skal du?
 • Har du og din familie mulighet til å være frivillige medlemmer i folketrygden?
 • Hvilke forsikringer gjelder?
 • Hvordan går du fram?
 • Hva gjør arbeidsgiver?
 • Har du dekninger til deg og eventuelt dine etterlatte som gjelder i utlandet?
 • Er din medfølgende dekket?
 • Er dine barn dekket?


 

Under utenlandsoppholdet
 • Hva når noe oppstår? 
 • Endringer i arbeidsforholdet, sykdom, ulykke eller endringer i familiesituasjonen.
 • Barn som blir 18 år og flytter på egen hånd for å studere.
 • Nytt arbeidsland?
 • Endrede rammebetingelser i forhold til de ordninger som en gang ble etablert?

 

 

 

 

Etter utenlandsoppholdet
 • Når du kommer tilbake til Norge etter å ha jobbet i utlandet i en kortere eller lengre periode – hva gjelder da?
 • Hvilke karensperioder gjelder i folketrygden for deg og din familie.
 • Hva bør prosedyrene være ved hjemkomst?
 • Er du dekket inntil folketrygdens regelverk begynner å gjelde?
 • Hva bør du gjøre for å minimere risiko?
 • Eller hva skjer om du velger å ikke flytte tilbake til Norge, men til et annet land.
 • Beregning av tapt alderspensjon som følge av utestasjoneringsopphold.

 

Beregning av tapt alderspensjon som følge av utestasjoneringsopphold.

Har du vært utestasjonert uten å ha vært medlem i folketrygden så har du som er født i 1954 eller senere tapt pensjon.

Vi bistår med beregning av tap i folketrygden.

 

 

Flytte til utlandet?
 • Ta kontakt med oss om du skal flytte til utlandet, om du allerede er utestasjonert eller om du tidligere har vært utestasjonert og har tapt folketrygdopptjening.
Kontakt oss